Tüzük

AKTİF BALIKADAMLAR KULÜBÜ SPOR  DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

         Derneğin / Kulübün Adı ve Merkezi

Madde 1- Kulübün Adı

Aktif Balıkadamlar Kulübü Spor Derneği.

Adresi : Merkez Mahallesi Perihan Sokak No:77 Kat:2 Daire: 4 ŞİŞLİ – İSTANBUL.

1967 yılında faaliyete başlamış, 1980 yılında faaliyetine ara vermiş ve 1992 yılında yeniden kurulmuş amatör bir spor kulübüdür. Kulübün renkleri mavi beyazdır. Kulübün amblemi balıkadam maskesi içerisinde dalış yapan bir balıkadam ve 1967 yazısından oluşmaktadır.

         Derneğin merkezi İstanbul’dur. Şubesi açılmayacaktır.

         Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2-  Kulübün Gayeleri

  • Türkiye’de sualtısporlarının gelişmesini sağlamak, bu sporun bir deniz ülkesi olan ülkemizde hakettiği önemi kazanması için çalışmalar yapmak, bu amaçlarla çeşitli sualtı etkinliklerini kapsayan eğitim ve gelişim programlarını organize etmek.
  • Yürürlükte bulunan kanun tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde ilgili makam ve mercilerden izin alınmak suretiyle Dünyada ve ülkemizde geçerliliği bulunan sualtı sporları, balıkadam yetiştirme ve bröve sistemleride dahil olmak üzere, Türkiye Sualtı Sporları federasyonunun (TSSF)  uygulamadaki eğitim standartları çerçevesinde her seviyede  balıkadam eğitimini vermek. Katılımcıların aldıkları teori derslerinin pratikte uygulanmasını temin için eğitim ve gelişim dalışları organizasyonları yapmak.
  • Sualtı arama kurtarma çalışmalarına katılmak, bununla ilgili kurtarma ekipleri oluşturmak.
  • Üyeler arasında bilgi, beceri ve sosyal paylaşımları pekiştirmek için gezi, eğlence ve spor aktiviteleri organize etmek.
  • Yurdumuzda ve dış ülkelerde mevcut sualtı sporları kulüpleri ile ilişkiler kurmak.
  • Türkiye’de yapılan bilimsel ve arkeolojik sualtı araştırmalarında aktif görevler alarak yardımcı olmak.
  • Sualtı ve doğa’nın korunması temiz deniz,temiz çevre için her platformda mücadele etmek, aynı amaçlı dernek ve kişilerle işbirliği yapmak konu ile ilgili  kitap, dergi, yazı yayınlamak, konferanslar, sergiler, video ve projeksiyon gösterileri düzenlemek.,her seviyede balıkadam eğitim kitapları hazırlamak. ve yayınlamak.

TSSF ‘nin düzenlediği paletli yüzme, Navigasyon, fotoğraf, video, zıpkınla balık avı,, ragby ve diğer branşlarda  ulusal ve uluslar arası yarışmalara katılmak üzere sporcu yetiştirmek ve bu amaçla takımlar oluşturmak. amacı ile kurulmuştur.

         Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için  sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

      5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için  yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya  kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

14-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sualtı sporları  alanında faaliyet gösterir.

Madde 3Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

   Üyelik Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Kulübün dört çeşit üyesi vardır.

A.Kurucu üye

B.Asıl Üye

C.Onursal Üye

D.Sporcu üye

A-Kurucu Üye: Kulübün kuruluş müracaatını yapan üyelerdir. Bu üyelerden ayrılanlar olursa isimleri   “Kurucu Kulüp Üyesi” olarak kalmakta devam eder. Üyelikleri müddetince aidat öderler. Kurucu üyeler kulübün asli üyesidir

B-Asıl Üye: Genel Kurulu oluşturmak üzere üyelikleri Yönetim Kurulu’nca kabul olunan gerçek kişilerdir. Bilfiil sualtı sporu yapabilen ve yapmaya namzet olan, medeni haklarına haiz,giriş ücreti ve aidat ödeyen kişilerdir. Asli üyeler genel kurulda oy kullanır, kurullara aday olma, seçme ve seçilme hakkına sahiplerdir. Asli üye olabilmek için, kanunun gösterdiği şartları taşımak ve Yönetim Kuruluna matbu forma uygun dilekçe ile başvurmak gereklidir. Kabulüne karar verilen üye, “Üye Defteri”ne kaydedilir ve Derneğin bütün imkanlarından Yönetim Kurulu’nun göstereceği şartlarla yararlanırlar. Üyeler giriş ücreti, yıllık aidat ve gerektiğinde kulüp demirbaşlarının  ve dalış malzemelerinin bakım ve onarıma katılma ücreti öderler. Ödenecek miktarlar, kanuni sınırlar içinde, Yönetim Kurulu’nca kararlaştırılır. Giriş ücreti def’aten, yıllık aidat her mayıs ayı içinde nakit veya kredi kartı ile  ödenir. mayıs ayında aidatını ödemeyen üye aidat borcunu ödemeden yapılacak Genel Kurul toplantısına katılamaz. Yönetim kurulunca alınacak karar ile Dernek imkanlarından yararlanmasına kısıtlama getirilebilir. Duyurulara rağmen aidatını ödememekte ısrar eden üyenin kaydı, Yönetim Kurulu kararı ile silinir. Üyelerin ödenti verme borcu tüzükle düzenlenir. Tüzükte düzenleme yoksa üyeler, dernek amacının gerçekleşmesi ve borçlarının karşılanması için zorunlu ödentilere eşit olarak katılırlar.Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır. Yıllık üyelik Yönetim Kurulunca her yıl tespit edilir

C-onursal  Üye: Kulübü ziyaret edecek mümtaz şahsiyetlerle, sualtı sporlarına emeği geçmiş Türk ve yabancı şahıslara Yönetim kurulunca verilecek şeref payesidir. Bu üyelik hakkı Genel Kurul kararı ile iptal edilebilir. Adları onur üyesi olarak “Üye Defteri”ne yazılır. Onur üyeleri seçme, seçilme ve oy hakkı olmaksızın ve aidat ödemeksizin Genel Kurul toplantılarına katılır ve Dernek imkanlarından yararlanırlar.

.

D-Sporcu Üye: Derneğe Yönetim Kurulu kararı ile, amatör olarak spor yapmak, yarışmalarda kulübü temsil etmek üzere  alınan veya kabul edilen kişilerdir. Sporcu üyelerinin adları “Sporcu Üyeler Defteri”ne yazılır. Sporcular isterlerse asli üye olmak üzere müracaat edebilirler.  Seçme, seçilme ve oy hakkı olmaksızın ve aidat ödemeksizin Genel Kurul toplantılarına katılır ve Yönetim kurulunun göstereceği şartlarla Dernek imkanlarından yararlanırlar.

        

             Madde 4- Üyelikten Çıkma,  Üyelik Vasfının Kaybı

Üyenin istifa etmesi

Üyenin disiplin kurulu kararı ile ihraç edilmesi

Üyenin aidat ödememesi

a)Üyenin İstifa Etmesi: Her üye istifa hakkına sahiptir. Hiçbir üye dernekte üye kalmaya zorlanamaz. İstifa eden üyenin yeniden üyeliğe kabul edilebilmesi için Yönetim Kuruluna müracaat etmesi ve kurulun olumlu oy kullanması gereklidir. Kabul edilen üye yeniden giriş ücreti ödeyerek normal aidatlarını giriş tarihinden itibaren öder. İstifa eden üye üyelik kartını iade eder. Yeniden kulübe alınırsa üye kayıt defterine en son numarayla kayıt edilir.

b)Üyenin disiplin kurulu  Kararı ile İhraç Edilmesi: Kulübün amaçlarına aykırı hareket edenler ile kulübün manevi şahsiyetini zedeleyenler (üyeler) Haysiyet Divanının ihraç karan ile kulüpten çıkarılırlar. Bu kararla kulüpten çıkartılan üye herhangi bir aidat iadesi talebinde bulunamaz. Kesin ihraç kararı verilen üye, Genel Kurul’a müracaat ederek üyelik haklarının iadesini talep edebilir. Üyelik haklan iade edilen üye ayrıldığı tarihten itibaren o güne kadarki aidat borcunu ödemekle mükelleftir.

c)Üyenin Aidat Ödememesi: Mayıs ayı kulübümüzün mali yılbaşısıdır. Yönetim kurulu üyelere Nisan ayı içerisinde ” 31 Mayıs ‘a kadar”, yıllık aidatlarını ödemeleri için e-posta veya posta ile bildirimde bulunulur ya da bildirim imza karşılığı üyelere tebliğ edilir üyeler en geç 31 mayıs tarihine kadar  aidatlarını ödemekle yükümlüdür mayıs ayında aidatını ödemeyen üye aidat borcunu ödemeden yapılacak Genel Kurul toplantısına katılamaz. Yönetim kurulunca alınacak karar ile Dernek imkanlarından yararlanmasına kısıtlama getirilebilir. Duyurulara rağmen aidatını ödememekte ısrar eden üyenin kaydı, Yönetim Kurulu kararı ile silinir..

     Üyeler adres değişikliklerini zamanında bildirmek zorundadırlar. Bulunamayan adres nedeni ile geri gelen tebligatlar yapılmış sayılır. Kulübümüze yeni katılan üyeler üyelik kararı tarihinden Mayıs ayı sonuna kadarki aidatlarını öderler. Ay içinde üyeliğe kabul edilen aday ayı tam öder.

Eski Üyelerin Geri Kazanılması (AFFI): Kulüpten ayrılan üyeler ayrılma nedenine bakılmaksızın geriye dönük, aidat ödemeden yönetim kurulu kararı ile yeniden üye olabilirler.

         Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

         Madde 6- Dernek  Organları

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel kurul,

2-Yönetim kurulu,

3-Denetim kurulu,   

4- Disiplin kurulu

Madde 7-      Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

         Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

         2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

         Olağan genel kurul, 2 yılda bir, şubat ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde 8 – Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.    Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

Madde 9 Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

         1-Dernek organlarının seçilmesi,

         2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

         3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

         4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

         5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

         6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

         7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

         8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

         9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

         10-Derneğin vakıf kurması,

         11-Derneğin fesih edilmesi,

         12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

        

         Madde 10 Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev  ve Yetkileri 

Yönetim kurulu, dokuz asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yapar.

Kulüp amaç ve çalışmalarını  yürütmekle görevli olan yönetim kurulunun iş bölümü:

1) Başkan

2)        Birinci Asbaşkan

3)        İkinci Asbaşkan

4)        Genel Sekreter

5)        Birinci Genel Sekreter Yardımcısı

6)        İkinci Genel Sekreter Yardımcısı

7)        Muhasip

8)        Muhasip Yardımcısı

9)        Veznedar, şeklindedir.

         Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

         Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

         Madde 11 -Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

         Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

         1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

         2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

         3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

         4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

         5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

         6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

         7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

         8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

         9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

         10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,

 Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri

a)  Başkan: Kulübü temsil eder. Yönetim Kuruluna Başkanlık eder. Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.

Kararların tatbikine nezaret eder. Yönetim Kurulu başkanı seçilebilmek için en az 2 yıllık kulüp üyesi olması şarttır.

     

b)  Birinci Asbaşkan ve İkinci Asbaşkan: Kulüp Başkanının bulunmadığı zamanlarda Birinci Asbaşkan,

Birinci Asbaşkanın bulunmadığı zamanlarda İkinci Asbaşkan onun işlerini yürütür ve Başkan tarafından kendilerine verilecek işleri yaparlar. Başkanlığın boşalması halinde gelecek kongreye kadar Birinci Asbaşkan başkanlık görevini üzerine alır. Birinci Asbaşkanlığın boşalması halinde İkinci Asbaşkan gelecek kongreye kadar başkanlık görevini üzerine alır.

   

c)    Genel Sekreter: Kulübün yazışmalarını sürdürür. Evrakların tüm sorumluluğu Genel Sekreterdedir.

d)    Birinci Genel Sekreter Yardımcısı ve İkinci Genel Sekreter Yardımcısı: Genel Sekreterin vereceği

görevleri yerine getirir. Genel Sekreterin bulunmadığı zamanlarda Birinci Genel Sekreter Yardımcısı vekalet

eder. Birinci Genel Sekreterin bulunmaması halinde İkinci Genel Sekreter Yardımcısı bu görevi üzerine alır.

a)     Muhasip: Kulübün hesap ile ilgili işleri yapar, para durumunu takip eder,  gerekli bilançoları tutar.

b)    Muhasip Yardımcısı: Muhasibin vereceği görevleri yerine getirir. Muhasibin bulunmaması halinde muhasibe

vekalet eder.

g)   Veznedar: Kulübün kasasını tutar, para ile ilgili işlerini yapar.

h)  Yedek Üye: beş adet olup, Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin görevden kesin olarak ayrılması halinde, listenin en üstündeki yedek üye Yönetim kuruluna alınır. Yedek üye Yönetim Kuruluna noter kanalıyla çağırılır.

         Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

         Madde 12-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

         Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

         Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu;gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Disiplin kurulu teşkili Görev ve Yetkileri

Madde 12 – Üç asil ve üç yedek üyeden meydana gelir ve genel kurulca seçilir.

Kulüp maksat ve gayelerine, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına riayet etmeyenlerle,  üyeler arasında çıkacak anlaşmazlıkları ve bu anlaşmazlıklar hakkında karar vermek  disiplin kurulunun vazife ve yetkileri dahilindedir.

Disiplin kurulu,  hadisenin mahiyetine göre suçluya ihtar, açık ihtar, en fazla üç aya kadar muvakkat ihraç veya müebbet ihraç cezası verebilir. Geçici çıkartma cezası alanlar bu zamanda kulüp üyeliği haklarından faydalanamazlar. Sonuçlar ilan tahtasında asılıp ilan edilir. Disiplin kurulu kararlan müebbet ihraç karan hariç kesindir. Yönetim Kurulu tarafından derhal uygulanır. İlk Genel Kurul toplantısında müştafi üyenin itiraz hakkı mevcuttur Toplantıda kararlar 2/3 çoğunlukla alınır. Disiplin kurulu toplantılarda alınan kararları Yönetim Kuruluna tevdi eder. Disiplin kurulu kararları Yönetim Kurulunca icra edilirler. Bu kararlar kesindir. Ancak ilk Genel Kurulda Müstafi Üyenin itiraz hakkı vardır.

.

Madde 13-Derneğin Gelir Kaynakları

            kulübün gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

         1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi ve aylık aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye yönetim kurul yetkilidir.

         2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, sportif faaliyetler, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7- Türkiye Sualtı sporları Federasyonu tarafından yapılacak katkılar.

8- Reklam gelirleri

9-    Sponsorlardan elde edilecek ayni ve nakdi gelirler

10- Gençlik spor il müdürlüğü, belediye ve resmi kurumlar tarafından yapılacak, katkı, bağış ve yargımlar

11- Diğer gelirler.

Bağış ve yardımlar ile üyelerden alınan giriş ücretleri nakit veya kredi kartı ile yapılabilir. Yönetim kurulu bunların taksit şeklini ve sayısını belirlemeye yetkilidir.

Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine göre toplanacak bağış ve yardımlar ile gelirlerin toplanması hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

 

         Madde 14-Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *

  Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

         Madde 15 Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Madde 16Beyanname Verilmesi

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Madde 17Bildirim Yükümlülüğü          

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

         Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.

Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

  Madde 18-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 19Derneğin Borçlanma Usulleri         

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Kulüp ihtiyaçlarının karşılanması için Kulüp üyeleri kulübe borç verebilir. Üyelerden alınan borçların geri ödenmesinde borç aslı haricinde   faiz, vade farkı ve benzeri hiç bir ödeme yapılmaz. Borç veren üye borç aslı haricinde bir talepte bulunamaz.

Madde 20 – Kulüp Kasası

     İki Bin Türk Lirası (2000,00 TL) kadar harcamaların Karar Defterinde önceden kararlarının alınmasına gerek yoktur. Ayrıca Kira, Stopaj, gibi zorunlu ve periyodik ödemelerde de karar alınmasına gerek yoktur.    

     Kulübün parası Yönetim Kurulunca tesbit edilecek bir bankaya yatırılır. Dernek kasasında bulundurulacak para miktarı ihtiyaçlar gözönünde bulundurularak Yönetim kurulu tarafından belirlenir.

 

Madde 21 – Bankadan Para Çekme ve Borçlanma Şekli

 

     Yönetim Kurulunda görevli Başkan, Başkan Yardımcısı, muhasip üye , ve veznedarın imza sirküleri noterce tasdik edilerek bankaya bildirilir. Bu dört imzadan en az iki imza ile bankadan para çekilebilir..

Madde 22- Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

         Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

         Madde 23 – Derneğin  Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli

         Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adının başında “Tasfiye Halinde” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

            Madde 24 – Kaza Mesuliyeti

     Kulüp merkezinde, kulüp gezilerinde, eğitimde, dalışlarda ve avlarda, ulusal ve uluslar arası yarışmalarda, sporcular, üyeler veya misafirler kendi sorumlulukları altındadır. Meydana gelecek herhangi bir kazada kulüp başkanı, Yönetim Kurulu ve diğer kulüp görevlileri hiçbir surette sorumluluk altında değillerdir. Üye kulübe kabul edildiği anda kendisine bir adet tüzük verilir ve alındı belgesi alınır. Geziye katılan misafirlere de sorumluluk belgesi imzalatılır. Misafirler kulüp tüzüğüne ve Yönetim Kurulu kararlarına uymak zorundadırlar

Madde 25 –  Kulüp Üyelerinin Diğer Kulüpler ile Münasebetleri

     Üyeler kulüp Yönetim Kurulundan izin almadan sualtı spor kulüpleri ve ticari dalış merkezlerinde vazife alamaz, kulüp adına şube açamazlar. Kulüp namına hiçbir temasta bulunamazlar.

 

 

Madde 26 –  Üyelik Aidatı

a)   Yönetim Kurulu, kulübün masraf ve harcamalarını göz önüne alarak her yıl için aidatın tam miktarını saptar. Aidatlar üyelerden nakit veya kredi kartıyla alınır.

b) Yönetim Kurulu gerekli gördüğü zaman bankalarla anlaşma yaparak üye aidatlarını giriş ücretlerini ve bağışları kredi kartlarına taksitlendirebilir.

Madde 27- Kulübün Kurucuları

Aktif Balıkadamlar Kulübü sualtı sporlarının amatör spor olarak yapılması için,Atilla Ateş Gönenç,  Ekrem Ilgaz, Tırhan Oktay, Metin Bor, Gürani Sezgün, Yaşar Vural Şale, Milay Alp,  Efe Karaismailoğlu, Jan Madeleni tarafından kurulmuştur

 

 

 

Hüküm Eksikliği

         Madde 28 – Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 28  (Yirmisekiz) .maddeden ibarettir.